• ilana biller

גמר חתימה טובה!


לכבוד יום הכיפורים בחרתי תפילה ידועה, "אבינו מלכנו" שנאמרת בסיומן של כל תפילות שחרית ומנחה בימים הנוראים, למעט יום כיפור שחל בשבת. לפיכך, השנה שנת תשע"ה, לא נאמר הפיוט הזה במהלך יום הכיפורים, אלא אך ורק בסיומה של תפילת "נעילה".

אבינו מלכנו הוא פיוט קדום מאוד. הפיוט מוכר כבר מתקופת התנאים, כלומר במאה ה – 1 וה – 2 ובתלמוד הבבלי הקרוי גם "גמרא" (בבלי תענית כ"ה ע"ב). בימי הגאונים הורחב הפיוט, והוא מקובל בכל קהילות ישראל בחילופי נוסחאות ובמספרים שונים של בקשות.

הפיוט מוקדש לביל לוינסון יבדל"א והלן לבינסון ז"ל, מתוך התפילה "אבינו מלכנו", בביצוע מדהים, מרגש ונוגע ללב של ברברה סטרייסנד.

בימים אלו אנחנו מבקשים יותר מאשר אי פעם את חוכמתו וכוחו של אלוהים.

גמר חתימה טובה!

#גמרחתימהטובה #יוםהכיפורים #תפילה #אבינומלכנו #חגים

 

 

 

{my private collection}

אוסף פרטי

a place for things i love

 

  • Facebook Classic
  • Instagram Social Icon